ڼС
梦回起点
做你害怕做的事,你会发现:不过如此
本站基于WordPress—主题by 设计窝
冀ICP备15003737号
梦回起点
Copyright © 2015-2024 All rights reserved.

创建正在运行的进程的dump


#include <windows.h>
#include <DbgHelp.h>
#include <iostream>
#include <TlHelp32.h>
using namespace std;

//改变进程权限
BOOL EnablePrivilege(LPCTSTR lpPrivilegeName, BOOL bEnable)
{
  HANDLE hToken;
  BOOL bResult;
  TOKEN_PRIVILEGES tp;

  tp.PrivilegeCount = 1;
  tp.Privileges[0].Attributes = bEnable ? SE_PRIVILEGE_ENABLED : 0;

  bResult = LookupPrivilegeValue(nullptr, lpPrivilegeName, 
    &tp.Privileges[0].Luid);

  if (bResult == FALSE)
  {
    return FALSE;
  }

  bResult = OpenProcessToken(GetCurrentProcess(), TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES, 
    &hToken);

  if (bResult == FALSE)
  {
    return FALSE;
  }

  bResult = AdjustTokenPrivileges(hToken, FALSE, &tp, sizeof(tp), nullptr, 
    nullptr);
  CloseHandle(hToken);

  return bResult;
}

#pragma comment(lib, "Dbghelp.lib")
int wmain(int argc, wchar_t* argv[]) {

  if(2 != argc){
    printf("Please input 2 arg");
    return 0;
  }
  DWORD dwFlags = MiniDumpWithFullMemory;
  if(3 == argc){
    dwFlags = _ttoi(argv[2]);
  }

  DWORD lsassPID = _ttoi(argv[1]);
  printf("OpenProcess %d\n", lsassPID);
  HANDLE lsassHandle = NULL; 
  TCHAR szName[MAX_PATH] = {0};
  swprintf(szName, L"%s.dmp", argv[1]);
  HANDLE outFile = CreateFile(szName, GENERIC_ALL, 0, NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
  EnablePrivilege(SE_DEBUG_NAME, TRUE);
  lsassHandle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, 0, lsassPID);
  if(!lsassHandle){
    printf("OpenProcess%d\n", GetLastError());
    return 0;
  }
  if(MiniDumpWriteDump(lsassHandle, lsassPID, outFile, (MINIDUMP_TYPE)dwFlags, NULL, NULL, NULL)){
    Sleep(5000);
    printf("Success\r\n");
  }else{
    printf("Error, %d\r\n", GetLastError());
  }

  return 0;
}
2022-05-05
                         
暂无评论

发表回复